رفتن به محتوای اصلی
x

واحدهای پشتیبانی

     و        خ                                                                                     

​                                                                                                   واحد کنترل عفونت                                         واحد امور مالی

                                                                                                   واحد اطلاعات سلامت                                    واحد مدیریت منابع انسانی

                                                                                                   واحد توسعه تحقیقات بالینی                          واحد فناوری و اطلاعات IT

                                                                                                   واحد بهداشت محیط                                      واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی 

                                                                                                   واحد سمعی بصری                                         واحد روابط عمومی

                                                                                                   واحد کتابخانه                                                واحد  ایمنی بیمار

                                                                                                   واحد تغذیه و رژیم درمانی                               واحد مددکاری                   

                                                                                                   واحد انبار و تدارکات                                       واحد لندری       

                                                                                                   واحد حراست                                                واحد دفتر نسیم مهر         

                                                                                                   واحد دبیرخانه                                               واحد تاسیسات       

                                                                                                   واحد تلفنخانه                                                واحد نگهبانی               

                                                                                                   واحد CSR                                                واحد بهداشت حرفه ای 

                                                                                                  واحد تجهیزات پزشکی                                واحد صندوق و پذیرش سرپائی درمانگاه