رفتن به محتوای اصلی
x

فرآیندها

    ف                گ                                                                                                                       

فرآیند برگزاری کمیته های بیمارستانی مرکز

تدوین برنامه های عملیاتی مرکز
گزارش خطا
ارجاع جهت انجام خدمات پاراکلینیک
احیای بیمار بستری
اعزام بیمار
پذیرش CCU
پذیرش اتاق عمل
پیگیری امور بیماران