رفتن به محتوای اصلی
x

بخش های درمانی

dk9

u

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                          

                                                                                                                       اورژانس قلب و داخلی 

  CCU

  چشم مردان

چشم زنان

 دی کلینیک

اتاق عمل چشم

  لیزیک 

                                                                                                                            اورژانس چشم