رفتن به محتوای اصلی
x

( فرم رضایت سنجی بیمار )

 لی

                                                                                       

 

                                         

                                             {   جهت ورود به فرم پرسشنامه رضایت سنجی بیماران بستری مرکز فیض بر روی لینک زیر کلیک کنید   }     

                                                                             

                                                                       https://mui.rastech.ir/content/824/direct/153417?token