رفتن به محتوای اصلی
x

سیاست های اصلی بیمارستان

ا

 

  • بهره وری منابع و شفافیت مالی
  • اولویت دادن به ایمنی و مدیریت خطر
  • تمرکز بر تفکر سیستمی و مدیریت مشارکتی
  • رعایت حقوق گیرنده خدمت و منشور حقوق بیمار
  • ارتقا سطح  آموزش و پژوهش دانشجویان و کارآموزان و دستیاران
  • استفاده از اصل مشارکت و جلب رضایت ذینفعان کلیدی