رفتن به محتوای اصلی
x

( آموزش به بیمار )

  . .  .

 

 

 ( جهت دریافت پلتفرم آموزشی بر روی عمل مورد نظر کلیک کنید )                      ( جهت دریافت فیلم آموزشی بر روی لینک عمل مورد نظر کلیک کنید )

                         

                             .                                                                                                               .

                                                                                                                                                                                   

 1-   کاتاراکت        pdf   لینک  فیلم آموزشی                           https://www.aparat.com/v/PYzm0            
2-    استرابیسم       pdf   لینک  فیلم آموزشی                             https://www.aparat.com/v/UlXTf
3-    تارسورافی       pdf   لینک  فیلم آموزشی                        https://salamattv.ir/program/278911 
4-    برداشتن ضایعه پلک   pdf   لینک  فیلم آموزشی                           https://www.aparat.com/v/4haOV
5-    پارگی چشم       pdf   لینک  فیلم آموزشی                    https://telewebion.com/episode/0x542a418
6-    جداشدگی شبکیه   pdf   لینک  فیلم آموزشی                      https://akharinkhabar.ir/health/9610019
7-       pdf    DCR             لینک  فیلم آموزشی                          https://www.aparat.com/v/zCHft
8- سوختگی های شیمیائی چشم  pdf   لینک  فیلم آموزشی                       https://akharinkhabar.ir/girly/3539473
9-    گلوکوم       pdf   لینک  فیلم آموزشی                          https://www.aparat.com/v/0D4ar
10-  نوریت        pdf   لینک  فیلم آموزشی                         https://www.aparat.com/v/Ri96Z
11-  ویترکتومی    pdf   لینک  فیلم آموزشی                         https://www.aparat.com/v/mxL7F
12-  اولسر قرنیه     pdf   لینک  فیلم آموزشی                             https://aparat.com/v/d1re3
13-   شالازیون      pdf   لینک  فیلم آموزشی                         https://www.aparat.com/v/OglHS
14-   ناخنک         pdf   لینک  فیلم آموزشی                        https://www.aparat.com/v/25Am7
15-   ورم ملتحمه( کونژکتویت)     pdf   لینک  فیلم آموزشی                         https://www.aparat.com/v/n4h6A
16-   آنتروپیون و اکتروپیون     pdf   لینک  فیلم آموزشی                https://telewebion.com/episode/0x832c7ea                       
17-   لیزیک       pdf   لینک  فیلم آموزشی                        https://www.aparat.com/v/1LbXs
18-   تزریق گاز در چشم     pdf   لینک  فیلم آموزشی                        https://www.dalfak.com/w/fuvwz/
19-   EUA معاینه زیر بیهوشی    pdf   لینک  فیلم آموزشی                              https://aparat.com/v/zqeaB
20-   تزریق آواستین      pdf   لینک  فیلم آموزشی                        https://www.dalfak.com/w/ggo09