مطالب آموزشی

 مطالب اموزشی در مورد ویروس کرونا       کلیک کنید

 

 _ علائم و نشانه ها و نحوه برخورد با بیماری کورونا ویروس    ( کلیک نمایید )

_ بهداشت دست  (کلیک نمایید)

 

_ اسکراب دستها  (کلیک نمایید)

 

_ بهداشت مواد غذايي  (کلیک نمایید)

 

_ آنفلوآنزا  (کلیک نمایید)

 

_ اپيدمي ايدز   ( کلیک نمایید)

 

_ انواع ضدعفوني كننده ها  (کلیک نمایید)

 

_ ضدعفوني وسايل و تجهيزات  (کلیک نمایید)

 

_ پسماندهاي بيمارستاني  (کلیک نمایید)

 

_ فرايند تهيه نمونه خون در موارد CCHF   (کلیک نمایید)

 

_ بیماریهای منتقله از آب و غذا  (کلیک نمایید)

 

_ اپيدمي بيماري وبا درايران -  ۱۳۹۰   (کلیک نمایید)

 

_ نمونه گيري وبا  (کلیک نمایید)

 

 _  PEP شغلی و غیر شغلی ( کلیک نمایید)

         بیماری تب خونریزی دهنده  کریمه کنگو           کلیک نمایید