مطالب آموزشی

توصیه های داروئی و پیشگیری از مسمومیت در ایان نوروز (کلیک )

معدوم سازی داروهای (کلیک)

علائم و نشانه ها و نحوه برخورد با بیماری کورونا ویروس    ( کلیک )

  کرونا ویروس

 مطالب اموزشی در مورد ویروس کرونا       کلیک

بهداشت دست  (کلیک)

 

اسکراب دستها  (کلیک)

 

 بهداشت مواد غذايي  (کلیک)

 

_ آنفلوآنزا  (کلیک)

 

_ اپيدمي ايدز   ( کلیک)

 

_ انواع ضدعفوني كننده ها  (کلیک)

 

_ ضدعفوني وسايل و تجهيزات  (کلیک)

 

_ پسماندهاي بيمارستاني  (کلیک)

 

_ فرايند تهيه نمونه خون در موارد CCHF   (کلیک)

 

_ بیماریهای منتقله از آب و غذا  (کلیک)

 

_ اپيدمي بيماري وبا درايران -  ۱۳۹۰   (کلیک)

 

_ نمونه گيري وبا  (کلیک)

 

 _  PEP شغلی و غیر شغلی ( کلیک)

         بیماری تب خونریزی دهنده  کریمه کنگو   کلیک