رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز، دکتر کریمی معاون درمان وزارت بهداشت و دکتر حیدری معاون درمان دانشگاه و هیات همراه، با حضور دکتر صالحی ریاست و دکتر امامی مدیریت بیمارستان یکشنبه شب 7 فروردین 1401 از بخشهای بیمارستان و پروژه ساختمانی بازدید کردند.