برگزاری جلسه تحول نظام سلامت در مرکز آموزشی درمانی فیض

در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵جلسه ایی با حضور ریاست ؛ مدیریت و مسئولین

بیمارستان  در راستای برنامه تحول نظــام سلامــت تشکیــل و ضمــن

استقبال از کلیات طرح مربوطه تعهد خود را در خصوص اجرای آن اعلام

نموده و راهکارهای کاربردی مورد بررسی قرارگرفت.

لازم بذکراست که از بدو پذیرش بیماران در تاریخ مذکور کلیــه بیــماران

طبق  دستورالعمل های ابلاغی برنامه تحول نظام سلامــت پــذیــرش

و تحت درمان قرار گرفتند./

برگزاری جلسه در خصوص برنامه تحول نظام سلامت

درتاریخ  ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ جلسه ریاست ومدیریت بیمارستان باسرپرستاران

و مسئولین بیمارستان در خصوص برنامه نظام سلامت تشکیل گردیــد .

در این جلسه توصیه ها و راهکارهای پیشنهادی به بحث گذاشته شـد

تاکید بــر تامیـن کلیه تجهیزات و وسایل توسط مرکز و اجتنـاب جــدی از

ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان ؛ عقد قراردادیا تفاهم نامـه فیمــابیــن

بیمارستان با مراکز دولتی در خصـوص خدمــاتــی کــه در بیمـــارستـــان

فیض وجود ندارد ؛تکریم ارباب رجوع و فراهم نمودن امکانات رفاهی جهت

همراه بیمار از نکات قابل ذکر در این جلسه بود ./

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی فیض RSS