اعضاء اصلي كميته اجراي برنامه تحول نظام سلامت در مرکز آموزشی درمانی فیض

 آقای دكتر عليرضا دهقاني رييس مركز آموزشي درماني فيض طي احكامي جداگانه افراد زير را بعنوان عضو اصلي كميته اجراي برنامه تحول نظام سلامت بيمارستان تعيين نمودند.

آقاي  حميدرضا شكر آميز –مديرم محترم مركز آقاي دكتر محمد حسن امامي –معاون محترم درمان مركز آقاي دكتر محمدرضا بندگاني –مسئول محترم فني داروخانه مركز آقاي مهندس عليرضا همت –مسئول محترم  ITمركز آقاي محمدرضا دعايي –رييس محترم حسابداري مركز آقاي رحمت اله عابدي –مسئول محترم درآمد مركزآقاي عليرضا اعراب- رييس محترم امور عمومي واداري وحراست مركز خانم زهرا وفازاده –مدير محترم پرستاري مركز خانم طاهره عبدالهي –مسئول محترم مدارك پزشكي وپذيرش مركز وضمن تشكيل جلساتي شرح وظائف آنان را ابلاغ نمودند.

         

برنامه تحول نظام سلامت در مركز آموزشي درماني فیض

از تاريخ ۹۳/۲/۱۵ با ابلاغ دستورالعمل برنامه تحول نظام سلامت به مركز آموزشي درماني فيض تا تاريخ ۹۳/۲/۲۳ تعداد ۵۱۵بيمار از مزاياي طرح مذكور بهره مند شده وتعداد مراجعه كنندگان به بيمارستان رو به افزايش بوده كه تمهيداتي جهت پذيرش كليه بيماران انديشيده شده وتوسط رياست ومديريت بيمارستان به زير مجموعه ها ابلاغ گرديده است .

میلاد حضرت امام علی بن ابیطالب (ع)

از دین نبی شکفته جان و دل من
با مهر علی سرشته آب و گل من
گر مهر علی به جان نمی ورزیدم
در دست چه بود از جهان حاصل من

 

میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت، اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب(ع)، مبارک باد

برگزاری جلسه تحول نظام سلامت در مرکز آموزشی درمانی فیض

در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵جلسه ایی با حضور ریاست ؛ مدیریت و مسئولین

بیمارستان  در راستای برنامه تحول نظــام سلامــت تشکیــل و ضمــن

استقبال از کلیات طرح مربوطه تعهد خود را در خصوص اجرای آن اعلام

نموده و راهکارهای کاربردی مورد بررسی قرارگرفت.

لازم بذکراست که از بدو پذیرش بیماران در تاریخ مذکور کلیــه بیــماران

طبق  دستورالعمل های ابلاغی برنامه تحول نظام سلامــت پــذیــرش

و تحت درمان قرار گرفتند./

برگزاری جلسه در خصوص برنامه تحول نظام سلامت

درتاریخ  ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ جلسه ریاست ومدیریت بیمارستان باسرپرستاران

و مسئولین بیمارستان در خصوص برنامه نظام سلامت تشکیل گردیــد .

در این جلسه توصیه ها و راهکارهای پیشنهادی به بحث گذاشته شـد

تاکید بــر تامیـن کلیه تجهیزات و وسایل توسط مرکز و اجتنـاب جــدی از

ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان ؛ عقد قراردادیا تفاهم نامـه فیمــابیــن

بیمارستان با مراکز دولتی در خصـوص خدمــاتــی کــه در بیمـــارستـــان

فیض وجود ندارد ؛تکریم ارباب رجوع و فراهم نمودن امکانات رفاهی جهت

همراه بیمار از نکات قابل ذکر در این جلسه بود ./

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی فیض RSS