رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه مسئولین ارشد مرکز با سرپرستاران بخش های بالینی و مسئولین واحدهای پاراکلینیکی و پشتیبانی