رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته امربه معروف و نهی از منکر

به گزارش روابط عمومی مرکز: کمیته امر به معروف و نهی از منکر با حضور اعضاء و به ریاست  آقای دکتر صالحی روز چهارشنبه 1401/04/15 در محل دفتر بیمارستان تشکیل گردید و در خصوص مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و همچنین پوشش حرفه ای کارکنان بحث و تبادل نظر شد و مصوباتی مطابق با سنجه های اعتباربخشی اتخاذ گردید.