دستورالعمل ها

 دستورالعمل ها :

 

۱- آنفلوآنزا 

۲-آنفلوآنزا

 

 

راهنماي كشوري مبارزه با هاري  ( کلیک نمایید )

 

دستورالعمل استریلیزاسیون  (کلیک نمایید)

 

_   دستوالعمل پسمانده های بیمارستانی  (کلیک نمایید)

 

_ دستورالعمل تزریقات ایمن (کلیک نمایید)

 

_   فرایند اقدامات پس از وقوع نیدل استیک در مرکز پزشکی فیض  (کلیک نمایید)

 

_  دستورالعمل رعایت بهداشت دستها در مراقبت های بهداشتی درمانی  (کلیک نمایید)

 

 _ دستورالعمل آنفولانزا در بیمارستان  (کلیک نمایید)

 

 _ راهنمای کشوری مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو  CCHF  (کلیک نمایید )

 

  پمفلت  تب خونریزی دهنده  کریمه کنگو                              کلیک نمایید