رفتن به محتوای اصلی
x

حضور آقای دکتر گنجی و آقای هاشمی وآقای مهندس سورانی به منظور پیگیری روند پیشرفت پروژه و بررسی وضعیت نیروی انسانی بیمارستان

حضور آقای دکتر گنجی مشاور اجرایی معاون توسعه دانشگاه و آقای هاشمی مدیر منابع انسانی  و  آقای مهندس سورانی مدیر  طرحهای عمرانی دانشگاه به منظور پیگیری روند پیشرفت پروژه و بررسی وضعیت نیروی انسانی بیمارستان