رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید بازرسان وزارتخانه در اعتبار بخشی روز دوشنبه 7 شهریور ماه 1401 از بخشهای مختلف بیمارستان

بازدید بازرسان وزارتخانه در اعتبار بخشی روز دوشنبه 7 شهریور ماه 1401 از بخشهای مختلف بیمارستان