رییس امور اداری

    آقای حسین قاسمی

    رئیس امور اداری

       کارشناس