نحوه اعلام شکایت

اخبار

نحوه اعلام شكايات

 

۱- شاكي مي تواند با مراجعه به واحد رسيدگي به شكايات و تكميل فرم ثبت شكايات در ساعات اداري ومراجعه  به سوپروايزر مركز در ساعات غير اداري شكايت خود را ثبت نماييد.

 

۲– از طریق حضور در مرکز و ارسال شکایت به  صندوقهای شکایات موجود در قسمتهای مختلف مرکز

۳- از طريق شماره تلفن ۰۳۱۳۴۴۵۲۰۳۲ با مسئول رسيدگي به شكايات در ساعات اداري و شماره تلفن۰۳۱۳۴۴۵۲۰۳۱ داخلي۲۰۹در ساعات غير اداري تماس گيرد .

 

۴-متن شكايت خود را از طريق پيامك به شماره ۳۰۰۰۳۴۰۵۰۵ ارسال نمايد .

 

۵- از طريق پست الكترو نيكي  feiz@mui.ac.ir شكايت خودر را با موضوع شكايت ارسال نمايد .

 

۶-از طريق مراجعه به وب سايت مركز به آدرسwww.feiz.mui.ac.ir ،پنل رسيدگي به شكايات قسمت شكايت به صورت الكترونيكي ،نسبت به ارسال متن شكايت خود اقدام فرماييد./