معرفی واحد

 

 

واحد كنترل عفونت :
كارشناس كنترل عفونت بيمارستان: مهدي درويش زاده بروجني
ميزان تحصيلات: كارشناس ارشد آموزش پزشكي

ایمیل : darvishzadeh.mehdi@yahoo.com
 

واحد بهداشت محیط :

کارشناس بهداشت محیط : مریم محمدی

میزان تحصیلات کارشناس بهداشت محیط

ایمیل : pardis83m@yahoo.com

 

شرح وظايف كارشناس كنترل عفونت بيمارستان: 

-۱ شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش.
-۲ شناسايي موارد عفونت بيمارستاني بر اساس تعاريف استاندارد و گزارش منظم آنها به مركز بهداشت شهرستان.
-۳ بررسي نوع عفونت و ميكروارگانيسم عامل آن.
-۴ بازديد روزانه از بخشهاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائم باليني و ثبت و
ارائه گزارشات لازم.
-۵ مشاركت در آموزش پرسنل درماني و خدماتي در رابطه با راههاي پيشگيري و كنترل عفونت هاي بيمارستاني.
-۶ شركت در نظام مراقبت از عفونت هاي بيمارستاني.
-۷ نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود.
-۸ آموزش و توجيه سرپرستاران بخشها و سوپروايزر آزمايشگاه براي گزارش موارد مشكوك به عفونت بيمارستاني به تيم كنترل عفونت.
-۹ تهيه و تدوين دستورالعملهاي كنترل عفونتهاي باليني جهت بخشهاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير بر اساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري
كميته كنترل عفونت
-۱۰ نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور.
-۱۱ كمك به ارزيابي فعاليتهاي بخشهاي بيمارستان در زمينه اقدامات پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني بر اساس چك ليست هاي نظارت و ارزشيابي
يكسان مصوب كميته كشوري.
-۱۲ تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.
-۱۳ مشاركت پژوهشي در زمان بروز اپيدمي.
-۱۴ همكاري و مشاركت با كارشناس بهداشت محيط و كميته كنترل عفونت بيمارستان و شهرستان براي انجام بازديدهاي نظارتي و ارزيابي.
-۱۵ شركت در جلسات كميته كنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي با رعايت احتياط هاي همه جانبه و
همچنين ارائه پيشنهادات اصلاحي براي پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني به كميته
-۱۶ نظارت بر كنترل كيفي دستگاههاي اتوكلاو بوسيله تستهاي شيميايي و ميكروبي
 -۱۷ پيگيري انجام اقدامات لازم پس از آسيب هاي ناشي از اجسام تيز و برنده آلوده در كادر بهداشتي. Needle Stick)
-۱۸ همكاري و هماهنگي با ساير كميته هاي بيمارستاني در زمينه اهداف مشترك.
-۱۹ ارائه نظرات مشورتي و كارشناسي مربوط به بهداشت.

 

شرح وظايف کارشناس بهداشت محیط  بيمارستان: 

۱-شناخت،دسته بندی و تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشت محیط بیمارستان

۲-مطالعه و تحقیق در زمینه مسائل بهداشت محیط بیمارستان

۳-انتخاب و پیشنهاد روشهای جدید و کاربردی در جهت برنامه ریزی و ارتقاء کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط

۴-اجرا و پیگیری و نظارت بر اعمال مفاد آیین نامه ها و ضوابط و استاندارد ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده در حیطه وظایف

۵-تشکیل و شرکت در جلسات وکمیته های علمی، تخصصی و اجرایی بهداشت محیط و کنترل عفونت های بیمارستانی و پیگیری مصوبات آن در حیطه وظایف

۶-انجام بازدید و نظارت مستمر و روزانه برابر مقررات بر حسب ضرورت از اتاق های عمل و بخش ها، تاسیسات آب و فاضلاب، آشپزخانه، انبار و سردخانه مواد غذایی و مرکز سترون سازی، سرویس های بهداشتی و رختشویخانه

۷-نظارت و کنترل بر امر تفکیک، جمع آوری، حمل و دفع مواد زائد جامد و بی خطرسازی پسماندهای ویژه پزشکی 

۸-برنامه ریزی، نظارت و پیگیری اجرای برنامه ای کنترل منابع آلوده کننده هوا و سر و صدا در داخل و اطراف بیمارستان

۹-نظارت و پیگیری برنامه های مستمر گندزدایی و شستشوی قسمتهای مختلف بیمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی

۱۰-نظارت و کنترل بهداشتی آب و فاضلاب

۱۱-نظارت و کنترل بر سیستم گرمایش و سرمایش بیمارستان

۱۲-پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمتهای ذیربط

۱۳-برنامه ریزی، نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان

۱۴-برنامه ریزی در جهت کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان و حیوانات مزاحم با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی و زیست محیطی

۱۵-نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان(اخذ کارت بهداشتی و ضبط نتایج در پرونده بهداشتی افراد ) قسمت آشپزخانه، خدمات و رختشویخانه

۱۶-تشکیل پرونده بهداشتی کارکنان با هماهنگی کمیته کنترل عفونت بیمارستان

۱۷-نظارت بر کنترل سلامت کارکنان پرتو پزشکی با توجه به ضوابط و مقررات

۱۸-تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیطی به مسئولین ذیربط بیمارستان و پیگیری جهت رفع نواقص

۱۹-مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت برای کارکنان، بیماران، مراجعین و کارآموزان

۲۰-نظارت و پیگیری مسائل بهداشت محیط محدوده اطراف بیمارستان با هماهنگی مرکز بهداشت منطقه

۲۱-ثبت فعالیت ها و تنظیم گزارش و ارسال به مسئولین ذیربط