مراسم چشن بازنشستگی آقای اعراب

در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ مراسم جشن بازنشستگی همکار عزیز جناب آقای اعراب، به معیت ریاست و مدیریت بیمارستان و جمعی از همکاران در سالن کنفرانس برگزار گردید و از زحمات سی ساله ی ایشان تقدیر و تشکر بعمل آمد.