مدیریت

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد شفیعیون

تحصیلات : پزشک عمومی

پست:مدیربیمارستان

آدرس الکترونیک

 

 

شرح وظایف:

·        برقراري ارتباط مستمر با ریاست محترم بیمارستان  دراجراي برنامه و هماهنگی و همکاری با معاونین ایشان در راستای پیشبرد اهداف

·        ارتباط موثر با ریاست محترم دانشگاه ومعاونین محترم ایشان و ریاست دانشکده پزشکی در راستای اجرای اهداف کلان سازمان و رفع مشکلات اجرایی واحد

·        برنامه ریزی لازم در جهت توسعه زیرساخت های استاندارد ارایه خدمات و استاندارد سازی خدمات موجود با اجرای معیار های اعتبار بخشی بالینی و همکاری در اجرای معیارهای اعتبار بخشی آموزشی

·        برنامه ریزی در جهت توسعه کمی و کیفی خدمات درمان بستری و سرپایی مرکز با تاکید بر ایمنی و منشور حقوقی بیمار

·        تدوین ،  بازنگری ، پایش و ارزشیابی اجرای برنامه استراتژیک مرکز

·        شرکت موثر در کمیته های چهارده گانه بیمارستانی تحلیل داده ها و اتخاذ مداخلات اجرایی در قالب کمیته های اجرایی

·        نظارت و ارزيابي عملكرد مسيولین بخش های پشتیبانی و بالینی

·        اتخاذ مداخلات در جهت توانمند سازی نیروی انسانی

·        برنامه ريزي در جهت افزایش انگیزه کاری پرسنل از طریق ایجاد فرایند های موثر در پرداخت ها و امور رفاهی

·        ایجاد شرایط مناسب در جهت استفاده از خرد جمعی در تصمیم سازی ها

·        پایش مستمر شاخص های مرتبط با اجرای برنامه تحول در نظام سلامت با همکاری سایر معاونین مرکز