پزشکان متخصص

۱- دکتر حشمت الله قنبری                فلوشیپ شبکیه       مدیر گروه چشم 

۲- دکتر سید علی اکبر مرتضوی         فلوشیپ شبکیه      معاون گروه چشم 

۳- دکتر فرهاد  فاضل                        فلوشیپ شبکیه  رئیس بخش چشم 

۴- دکتر علی صالحی                        فلوشیپ شبکیه  رئیس مرکز  - مسئول امور هیات علمی 

۵- دکتر حسن رزمجو                        استاد     ، رئیس تحقیقات گروه چشم  

۶- دکتر سید محمد قریشی               فلوشیپ قرنیه

۷- دکتر علیرضا پیمان                       فلوشیپ  قرنیه       معاون پژوهشی گروه چشم

۸- دکتر محمد رضا اخلاقی                فلوشیپ شبکیه   معاون آموزشی 

۹- دکتر فرزان کیان ارثی                   فلوشیپ شبکیه  مسئول کار آموزی 

 ۱۰ - دکتر علیرضا دهقانی                فلوشیپ شبکیه  

۱۱_ دکتر کبری نصراللهی                  مسئول کارورزان 

۱۲_ دکتر علیرضا زندی                      پلاستیک     

۱۳- دکتر سید محمد علی ابطحی        استاد یار            

۱۴- دکتر امیر حسین ملازاده              گلوکم

۱۵- دکتر مصطفی رضایی                  معاون درمان مرکز