ریاست بیمارستان

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علی صالحی

میزان تحصیلات : متخصص چشم و فلوشیپ شبکیه

سمت در گروه چشم : عضو هیات علمی- مسئول امور هیات علمی

ادرس پست الکترونیکی: salhi109@yahoo.com

 سوابق اجرایی: ریاست دانشکده پزشکی شهرکرد- مدیر گروه چشم شهرکرد-معاونت آموزشی دانشکده پزشکی شهرکرد-