دستیاران گروه چشم

 

 

اسامی دستیاران گروه چشم

 

 

سال چهارم

 دکتر امید               پیرحاجی

دکتر  محمد حسین    عالم زاده انصاری 

دکتر ارمان             امیرخانی

دکتر رضا               پورمحمدی

دکتر محمد حسین     نیک پور

دکتر بهروز            اولیا

 

 

سال سوم

دکتر سید حسین      ابطحی فروشانی 

دکتر مهران           حسینی

دکتر اباذر             شهیر

دکتر محمد باقر      مرادی

دکتر سروش         کرمی راد

دکتر محسن          پورعزیزی

دکتر امیر             فرحی جهرمی

دکتر سید صادق    هاشمی استبرق

 

سال دوم

دکتر زهرا           ایمانی

دکتر محمد          ارسطویی

دکتر حسین         موحدیان عطار

دکتر سمیه          اکبری سامانی

دکتر سیدطه         میرجانی

دکتر محمد حسین  تقدیری

دکتر سعید رضا    مشفقی

دکتر محمد          توحیدی

دکتر اطهر          طاهری

 

 

سال اول

دکتر فاطمه          رزمجو

دکتر آزاده           فتحیان

دکتر ابوالفضل      کریمی

دکتر داود            انتظاری

دکتر رضا           افسری

دکتر محمد رضا   رمضانی

دکتر حامد           رادمهر

دکتر محمد رضا   فاظل