تقدیر و تشکر ریاست و مدیریت بیمارستان از همکاران خدوم و زحمت کش

اخبار