اموزش تجیهزات پزشکی

راهنما ی آموزش تجهیزات چشم پزشکی درمانگاه                  تجهیزات درمانگاه

 

 راهنمای تجهیزات بیمارستان

 

۱- دستور العمل کاربری سریع تجهیزات پزشکی

 الکترو شوک

zoll R

zoll M

nihon

الکتروکاردیوگراف

econet

 پالس اکسی متر

nevametrix

پمپ سرم

JMS

پمپ سرنگ

SP500

SP501

ساکشن

SAIRAN

فیکو

pentasys

stelaris

بیهوشی

fabius

penlone

مانیتور

Saadat  ariy

SaadaT B9

Saadat T1600

Saadat T 1800

Saadat arad

Saadat  LX 110

ونتیلاتور بنت ۷۶۰

alarms

qick refrence760

safe klid

ونتتیلاتور رافایل

alarms

manual

safho klid

۲- دستور العمل نگهداشت تجهیزات پزشکی

bennet ۷۶۰

electro

electroshok

koter

monitor

outoklave

rafel

saction

۳- دستور العمل  راهنمای دفترچه تجهیزات پزشکی