تجلیل از کادر درمان و پرستاران بیمارستان توسط ریاست و مدیریت بیمارستان آقایان دکترصالحی و دکتر شفیعیون

اخبار