بسته های آموزشی (اسلاید، جزوات آموزشی)

مدیریت خطر و ایمنی بیمار 

مدیریت خطر

احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته 

CPR 2015

تغییرات CPR  2015

CPR3 

 محاسبات دارویی

ارتقاء سلامت کارکنان

 ارتقاء سلامت کارکنان در حیطه های مختلف

کنترل عفونت و بهداشت محیط

مدیریت بحران 

حوادث غیر مترقبه

بهداشت حرفه ای  

عمومی 

ویژه بهداشت درمان 

تریاژ به روش ESI

مستند سازی در پرستاری 

ویژه کادر جدیدالورود

خلاصه آموزشهای دهگانه 

۱) کاربرد لیزر

۲) لیزر