برگزاری اولین مجمع عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران چشمی اصفهان

اخبار

سمه تعالي تاسيس انجمن خيريه حمايت از بيماران چشمي اصفهان اولين مجمع عمومي انجمن خيريه حمايت از بيماران چشمي اصفهان درتاريخ ۱۵/۵/۹۳ باحضور اعضاء هيات امناء خيريه دربيمارستان فيض برگزار گرديدواعضاء هيت مديره وبازرسان  به شرح زير انتخاب گرديدند : ۱-   آقاي دكتر حسنعلي سلطاني۲-   آقاي  دكتر عليرضا دهقاني۳-   آقاي دكتر محمدرضا اخلاقي۴-   آقاي دكتر سيد محمد قريشي۵-   آقاي دكتر سيد علي اكبر مرتضوي۶-   آقاي دكتر فرزان كيان ارثي۷-   آقاي دكتر فرهاد فاضل بازرس:آقاي امیر رضا صمدزاده اين انجمن به منظور كمك به بيماران بي بضاعت چشمي توسط جمعي از چشم پزشكان ، متخصصين بيهوشي وخيرين عرصه سلامت تاسيس گرديده وبه ثبت رسيده است .