برنامه حضور اساتید چشم در درمانگاههای جنرال و تخصصی

اخبار

برنامه اساتید  لیزیک         خرداد۱۳۹۸

برنامه اساتید  لیزیک   ارديبهشت ۹۸

برنامه اساتید  لیزیک          فروردین

برنامه اساتید  لیزیک         خرداد

برنامه اساتید  لیزیک          تیر

برنامه اساتید  لیزیک         مرداد

برنامه اساتید لیزیک         مهر

برنامه اساتید لیزیک         ابان

برنامه اساتید لیزیک         آذر

برنامه اساتید لیزیک         دی

برنامه اساتید لیزیک       بهمن

برنامه اساتید لیزیک       اسفند