اکسترن های گروه چشم

 برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم  بهمن

برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم دی

   برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم  اذر

برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم  ابان

برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم    مهر

برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم   شهریور

برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم  مرداد

برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم   تیر ۱۳۹۸

 برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم   خرداد۱۳۹۸

  برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم ارديبهشت ۹۸

برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم  فروردین ۱۳۹۸

برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم  فروردین

 برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم   خرداد

 برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم  تیر

 برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم  مرداد

 برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم  شهريور

 برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم  مهر

 برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم  ابان

برنامه کلاس درس اکسترنها ی گروه چشم   آذر

برنامه کلاس درس اکسترنها ی گروه چشم    دی

برنامه کلاس درس اکسترنها ی گروه چشم   بهمن

برنامه کلاس درس اکسترنها ی گروه چشم    اسفند