اساتید گروه چشم

 

 

  • دکتر حشمت الله قنبری                        فلوشیپ ویتره و رتین  - دانشیار   -     رئیس بخش فلوشیپ ویتره و رتین

 

دکتر سید علی اکبر مرتضوی             مدیر گروه چشم -   فلوشیپ قرنیه و انتریور سگمنت  - دانشیار   - رئیس بخش فلوشیپ قرنیه و انتریوسگمنت

دکتر حسن رزمجو                             فلوشیپ ویتره ورتین  - استاد   -عضو هیت ممتحنه دانشنامه تخصصی  و برد تخصصی چشم پزشکی 

 

دکتر علی صالحی                             فلوشیپ ویتره و رتین  -  دانشیار  - مسئول امور هیئت علمی - رئیس مرکز آموزشی درمانی فیض

دکتر محمد رضا اخلاقی                     فلوشیپ ویتره و رتین   -  دانشیار   -  مدیر برنامه دستیاری -  معاون آموزشی درمانی فیض

دکتر علیرضا پیمان                         فلوشیپ قرنیه و انتریور سگمنت   -  استادیار   -  مسئول دفتر EDO  معاون پژوهشی گروه چشم و مرکز فیض 

  دکتر فرها فاضل                           فلوشیپ ویتره و رتین -  دانشیار -  رئیس بخش چشم 

دکتر فرزان کیان ارثی                       فلو شیپ ویتره و رتین -  دانشیار  -مسئول دوره کارآموزی 

 

   دکتر علیرضا دهقانی                   معاون گروه چشم   فلوشیپ ویتره و رتین  - دانشیار مسئول دوره فلوشیپهای رتین و ویتره 

   

 دکتر سید محمد قریشی                   فلوشیپ قرنیه و   انتریورسگمنت-   دانشیار - رئیس بخش انتریور سگمنت

 

دکتر کبری نصراللهی                      متخصص و جراح چشم  -   دانشیار-  مسئول دوره کارورزی

دکتر علیرضا زندی                        متخصص و جراح چشم - فلوشیپ  اکولو پلاستیک -  دانشیار

 

دکتر بهرام اشراقی                        متخصص و جراح چشم  -فلوشیپ  اکولو پلاستیک -  دانشیار