ابقاء ریاست بیمارستان (آقای دکتر صالحی)

اخبار

طی حکمی از سوی دکتر شاهین شیرانی سرپرست دانشگاه دکتر علی صالحی در سمت رئیس مرکز آموزشی درمانی فیض ابقا شدند.