آموزش سلامت همگانی و بیمار

احیای قلبی

 بروشور  آموزشی انحراف چشم (استرابیسم)                 صفحه۱              

صفحه۲

 بروشور آموزشی تخلیه چشم                                        صفحه ۱

صفحه ۲

 بروشور آموزشی جداشدگی شبکیه                               صفحه ۱

صفحه ۲

بروشور آموزشی نوریت اپتیک ( التهاب سر عصب چشمی)صفحه۱

صفحه ۲

بروشور آموزشی   پیوند قرنیه                                         صفحه ۱

صفحه۲

بروشور آموزشی  دیابت و نشانه های آن                         صفحه ۱

صفحه ۲

 بروشور آموزشی مراقبت از پا در دیابت                           صفحه ۱

صفحه ۲

بروشور  آموزشی   شرایط نگهداری انسولین                   صفحه ۱

صفحه ۲

بروشور آموزشی کاتاراکت (اب مروارید)                            صفحه ۱

صفحه ۲

بروشور آموزشی گلوکم  (اب سیاه)                                صفحه ۱

صفحه ۲

بروشور آموزشی نوریت التهاب  سر عصب چشمی          صفحه  ۱

صفحه ۲

بروشور آموزشی  گرفتگی عروق کرونر                            صفحه ۱

صفحه ۲

بروشور آموزشی نارسایی  احتقانی قلب                          صفحه ۱

صفحه ۲

بروشور آموزشی قرص دیگوکسین                                  صفحه ۱

صفحه ۲

بروشور آموزشی (TNG)  قرص نیتروگلسیرین                   صفحه ۱

صفحه ۲

بروشور آموزشی وارفارین                                               صفحه ۱

صفحه ۲

بروشور آموزشی عوارض جانبی داروها                           صفحه ۱

صفحه ۲

بروشور آموزشی  دی سی ار اصلی (DCR)                       صفحه ۱

صفحه ۲

بروشور آموزشی  اشنایی با بیماری                                 صفحه ۱

صفحه۲

بروشور آموزشی  ترخیص بیماران                                    صفحه ۱

صفحه۲

 بسته آموزشی  فشار خون                                                 اینجا

پیامهای  آموزشی                                                                اینجا  

عکس های کلاس  آموزش همگانی                                       اینجا

بروشور  آموزشی   تب کریمه کنگو                                       اینجا

 

مطالب آموزشی   روز جهانی قلب                                        اینجا

مطالب آموزشی   فشار خون                                               اینجا

مطالب آموزشی  ورزشی                                                    اینجا

مطالب آموزشی در مورد بیماری کرونا                                     اینجا

۱

۲

۳

۴

۵