رفتن به محتوای اصلی
x

مدیر بیمارستان

https://feiz.mui.ac.ir/sites/feiz/files/users/user54/Taherian%20Majid.jpg

نام و نام خانوادگی : مهندس مجید طاهریان

پست: مدیر بیمارستان

شرح وظایف:

 • برقراري ارتباط مستمر با ریاست محترم بیمارستان  دراجراي برنامه و هماهنگی و همکاری با معاونین ایشان در راستای پیشبرد اهداف
 • ارتباط موثر با ریاست محترم دانشگاه ومعاونین محترم ایشان و ریاست دانشکده پزشکی در راستای اجرای اهداف کلان سازمان و رفع مشکلات اجرایی واحد
 •  برنامه ریزی لازم در جهت توسعه زیرساخت های استاندارد ارایه خدمات و استاندارد سازی خدمات موجود با اجرای معیار های اعتبار بخشی بالینی و همکاری در اجرای معیارهای اعتبار بخشی آموزشی
 • برنامه ریزی در جهت توسعه کمی و کیفی خدمات درمان بستری و سرپایی مرکز با تاکید بر ایمنی و منشور حقوقی بیمار
 • تدوین ،  بازنگری ، پایش و ارزشیابی اجرای برنامه استراتژیک مرکز
 • شرکت موثر در کمیته های چهارده گانه بیمارستانی تحلیل داده ها و اتخاذ مداخلات اجرایی در قالب کمیته های اجرایی
 •  نظارت و ارزيابي عملكرد مسيولین بخش های پشتیبانی و بالینی
 • اتخاذ مداخلات در جهت توانمند سازی نیروی انسانی
 • برنامه ريزي در جهت افزایش انگیزه کاری پرسنل از طریق ایجاد فرایند های موثر در پرداخت ها و امور رفاهی
 •  ایجاد شرایط مناسب در جهت استفاده از خرد جمعی در تصمیم سازی ها
 • پایش مستمر شاخص های مرتبط با اجرای برنامه تحول در نظام سلامت با همکاری سایر معاونین مرکز