رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید ارزیابان اعتباربخشی

به گزارش روابط عمومی مرکز، در ساعات اولیه روز دوشنبه 20 دیماه 1400، ارزیابان اعتباربخشی ادواری معاونت درمان در دفتر بیمارستان حضور یافته و با هماهنگی مدیریت مرکز ، جهت اعتباربخشی به بخشها و واحدهای پشتیبانی و پاراکلنیکی و درمانی رفتند.