همو دینامیک

اخبار

به منظور افزایش آگاهی کادر پرستاری در خصوص پایش همودینامیک به خصوص تنفس ، کلاس آموزشی توسط جناب آقای دکتر ادیب و سرکار خانم فصیحی روز پنج شنبه ۹۵/۲/۲۱  در سالن  کنفرانس مرکز برگزار گردید.