جلسه شورای گروه با حضور تمامی اعضاء در تاریخ ۹۷/۷/۱۲ برگزار شد.در ابتدا جلسه معارفه فلوشیپ ها و دستیاران جدید الورود برگزار گردید و سپس آقای دکتر رزمجو توصیه های لازم را ارائه نمود دند و مسائل مربوط به گروه مطرح شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

اخبار