جشن بهداشت دست

اخبار

پنج شنبه ۹۶/۲/۱۴ روز جهانی بهداشت دست ، کلاس آموزش و جشن بهداشت توسط آقای درویش زاده کارشناس کنترل عفونت با حضور پرسنل و مدیریت مرکز در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار شد. این مراسم هندراب جیبی و پمفلت بهداشت دست بین شرکت کنندگان توزیع گردید. ضمنا کیک بزرگی با آرم بهداشت دست  تهیه شده بود توسط همکاران سرو گردید.