بسته های آموزشی (اسلاید، جزوات آموزشی)

مدیریت خطر و ایمنی بیمار 

مدیریت خطر

احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته 

CPR 2015

تغییرات CPR  2015

CPR3 

 محاسبات دارویی

ارتقاء سلامت کارکنان

 ارتقاء سلامت کارکنان در حیطه های مختلف

کنترل عفونت و بهداشت محیط

مدیریت بحران 

حوادث غیر مترقبه

بهداشت حرفه ای  

عمومی 

ویژه بهداشت درمان 

تریاژ به روش ESI

مستند سازی در پرستاری 

ویژه کادر جدیدالورود

خلاصه آموزشهای دهگانه