برنامه حضور اساتید چشم در درمانگاههای جنرال و تخصصی

اخبار

برنامه اساتید  لیزیک          فروردین

برنامه اساتید  لیزیک         خرداد

برنامه اساتید  لیزیک          تیر

برنامه اساتید  لیزیک        مرداد

برنامه اساتید لیزیک        مهر

برنامه اساتید لیزیک        ابان

برنامه اساتید لیزیک       آذر