برنامه حضور اساتید چشم در درمانگاههای جنرال و تخصصی

اخبار

برنامه اساتید  لیزیک        فروردین

برنامه اساتید  لیزیک      خرداد

برنامه اساتید  لیزیک      تیر

برنامه اساتید  لیزیک     مرداد

برنامه اساتید لیزیک    مهر