برنامه اطاق عمل رزيدنتهاي چشم

اخبار

برنامه درمانگاه و اتاق عمل رزیدنتها               فروردین

برنامه درمانگاه و اتاق عمل رزیدنتها                  خرداد

برنامه درمانگاه و اتاق عمل رزیدنتها                   تیر

برنامه درمانگاه و اتاق عمل رزیدنتها                 مرداد

برنامه درمانگاه و اتاق عمل رزیدنتها             شهريور

برنامه درمانگاه و اتاق عمل رزیدنتها                مهر

برنامه درمانگاه و اتاق عمل رزیدنتها               ابان

برنامه درمانگاه و اتاق عمل رزیدنتها              آذر

برنامه درمانگاه و اتاق عمل رزیدنها               دی

برنامه درمانگاه و اتاق عمل رزیدنها          بهمن