اکسترن های گروه چشم

 برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم  فروردین

 برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم   خرداد

 برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم  تیر

 برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم  مرداد

 برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم  شهريور

 برنامه کلاس درس اکسترنهای گروه چشم  مهر