ارزیابان اعتبار بخشی آموزشی

اخبار

در تاریخ ۹۵/۱۲/۲ ارزیابان اعتبار بخشی آموزشی دانشکده پزشکی به شرح زیر به مرکز آموزشی درمانی فیض مراجعه و مستندات آموزشی مرکز بررسی و جهت ارزیابی نهایی ارجاع داده شد  همراهان  به ترتیب  آقای دکتر رحیمی آقای دکتر یوسفیان آقای دکتر  سالکی    سرکار خانم دکتر شهیدی سرکار خانم دکتر آویژگان  

   سرکار خانم دکتر طباطبایی 

 سرکار خانم دکتر احسانی فر 

سرکار خانم دکتر خانی

در جلسه فوق در ابتدا رئیس مرکز آقای دکتر علی صالحی تاریخچه و بخشهای موجود مرکز را شروع و سپس جلسه پرسش و پاسخ و بازدید از قسمتهای مختلف مرکز برگزار گردید. در ضمن معاونت محترم آموزش آقای دکتر اخلاقی و آقای دکتر علیرضا پیمان و مسئولین محترم دفتر توسعه آموزش و معاونت آموزش نیز در جلسه حضور داشتند.