آزمون علمی

اخبار

  به منظور سنجش آگاهی و نیاز سنجی آموزشی  و در راستای  برنامه استراتژیک بیمارستان  آزمون علمی  جهت پرسنل   پرستاری  با حضور  جناب آقای دکتر صالحی ریاست محترم مرکز پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید .  روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی فیض